علل گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی به استفاده از سامانه های پیامکی (مورد مطالعه شرکت مخابرات ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

در این پژوهش عوامل موثر بر گرایش به استفاده از سامانه های پیامکی در روابط عمومی شرکت مخابرات ایران مورد بررسی قرار
می گیرد بنابراین نوع تحقیق بر مبنای هدف کاربردی است در این تحقیق از روش توصیفی زمینه یابی استفاده می شود که در واقع
عوامل موثر از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته می شود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران عالی، میانی و عملیاتی شرکت های
استفاده کننده از سامانه های پیامکی است که حدود 52 شرکت انتخاب شد و تعداد مدیران عالی، میانی و عملیاتی این شرکتها و
همچنین کلیه کارکنان و مدیران روابط عمومی شرکت مخابرات ایران 170 نفر می باشد. روش نمونه گیری به صورت سیستماتیک
می باشد و برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. ابزار جمع آوری دادههای این تحقیق پرسشنامه بوده که
توسط پژوهشگر با استفاده از منابع علمی معتبر تهیه و تنظیم گردیده است.

کلیدواژه‌ها