بررسی رابطه استفاده از اخبار ساعت 21 شبکه یک سیما و مشارکت سیاسی (موردمطالعه دانشجویان دانشگاه تهران شرق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه استفاده از اخبار ساعت 21 شبکه یک سیماو مشارکت سیاسی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری داده ها به شیوه پیمایش صورت گرفته است .
جامعه آماری تحقیق، کل دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران شرق به تعداد 3133 نفر بود و به منظور تعیین حجم نمونه ،
نمونه ای به تعداد 100 نفر با استفاده از فرمول کوکران به دست آمد. ابتدا حسب رشته تحصیلی نمونه گیری طبقه ای، سپس با توجه به
جمعیت هر گروه نمونه گیری تصادفی انجام گرفت. پرسشنامه محقق ساخته 25 مولفه ای که در قالب سؤالات باز و بسته مبتنی بر
تجزیه و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می SPSS طیف لیکرت تنظیم شده است و داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار
دهد بین میزان استفاده از اخبار ساعت 21 شبکه یک سیما و میزان مشارکت سیاسی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد، این فرض
براین اساس بیان شده است که با افزایش مشارکت سیاسی میزان استفاده از اخبار ساعت 21 شبکه یک سی ما افزایش می یابد . بدین
ترتیب با 95 درصد اطمینان می توان قضاوت نمود که به هر اندازه که دانشجویان مورد بررسی بیشتر از اخبار ساعت 21 شبکه یک
سیما استفاده کنند به همان اندازه نیز میزان مشارکت سیاسی درآنها بالاتر بوده است و بالعکس.

کلیدواژه‌ها