مطالعۀ رابطۀ بین رفتار رسانه ای ایرانیان مقیم تورنتو و ویژگی های کشور میزبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

با توجه به افزایش میزان مهاجرت تحت تأثیر عوامل گوناگون از جمله توسعه و پیشرفت تکنولوژی های ارتباطی ، افزایش دامنۀ
آگاهی ها و نیازهای افراد و جهانی شدن فرهنگ و اقتصاد و بسیاری از عوامل دیگر، مباحث پیرامون مهاجران امروزه اهمیت ویژه ای
یافته است، با توجه به آن که وسایل ارتباطی به عنوان یکی از منابع محیطی در رفتار و ادراکات افراد نقش مؤثری ایفا می کند، بررسی
تأثیرات رسانه ها نیز بر رفتار مهاجران از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. تحقیق حاضر بر آن است تا با تلفیق دیدگاه های "مخاطب
محور" و "رسانه محور"، رابطۀ بین رفتار رسانه ای ایرانیان مقیم تورنتو کانادا را به عنوان جمعیتی مهاجر و ویژگی های کشور میزبان
مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها