تحلیل برنامه های شبکه ماهواره ای ام.بی.سی فارسی به منظور دستیابی به فرهنگ و تکنیک های ارتباطی بکار گرفته شده در انتقال پیام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل محتوای برنامه های شبکه ماهواره ای ام.بی.سی فارسی به منظور دستیابی به فرهنگ و تکنیک های
ارتباطی بکار گرفته شده در انتقال پیام ها می باشد. فرض محقق در این پژوهش براین پایه استوار است که تاسیس شبکه ام.بی.سی یک
نگاه مرکز  پیرامونی است و ایران در مدار ارتباط جهانی باید به این م دل ارتباطی توجه بیشتری داشته باشد و برای این نسخه رسانه ای
راهکار مناسبی ارائه دهد.
در این رابطه 46 فیلم شبکه ماهواره ای ام. بی. سی فارسی بصورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس با تعیین مقوله های
تحقیق به تحلیل محتوای رابطه تکنیک های ارتباطی با پایه های هویت فرهنگی ایرانیان، اشاعه فرهنگ خشونت، فرهنگ اسراف، مد و
یکپارچگی فرهنگی پرداخته شد. پس از بررسی فیلم ها به عنوان نمونه های آماری با محورهای فوق، به اثبات و یا رد فرضیه ها پرداخته
شده است.
یافته های تحقیق حاکی از آن بود که تکنیک های بکار رفته در برنامه های شبکه ام.بی.سی فارسی فرهنگ ویژه ای را در مخاطبان القاء
می کند و بین شیوه های ارتباطی با نمایش فرهنگ وخانواده، خشونت، مد و جوان سازی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها