مطالعه نقش سواد رسانه ای دانشجویان در میزان تأثیرپذیری آنها از تبلیغات تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و عهده دار مکاتبات

2 ندارد

چکیده

هدف از نگارش مقاله پیش رو، مطالعه نقش سواد رسانه ای دانشجویان در میزان تأثیرپذیری آنها از تبلیغات تجاری است . متغیرهای
اصلی به کار رفته، میزان سواد رسانه ای، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و مصرف رسانه ای است. این مقاله با روش پیمایش و تکنیک
مصاحبه انجام شده است. جامعه آماری شامل دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی است که از میان آنها 215 نفر به روش غیر
احتمالی در دسترس انتخاب شد. یافته های تحقیق گواه بر نقش مؤثر سواد رسانه ای پاسخگویان در میزان تأثیرپذیری آنها از تبلیغات
است. از سوی دیگر دانشجویان رشته ارتباطات از میانگین سواد رسانه ای بالاتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها