نقش اینترنت در توسعه سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

دستیابی به توسعه ی سیاسی یعنی فرایندی که در جریان آن نظام های ساده ی اقتداگرای سیاسی جای خود را به نظام های حق رأی همگانی،
احزاب سیاسی و بروکراسی های مدنی می دهند، نیازمند آگاهی و حرکت عمومی شهروندان از یک سو و پذیرش اراده ی حاکمان از سوی
دیگر است. امروزه برای دست یابی به توسعه سیاسی استفاده از وسایل ارتباط جمعی شرط لازم می باشد، زیرا وسایل ارتباط جمعی از زمان
پیدایش، تاثیرات شگرفی در حوزه های اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی جوامع به جا گذاشته اند.
سوالی که در این مقاله در پی پاسخگویی به آن هستیم، این است که اصولا در خصوص تحقق دستیابی به توسعه سیاسی، اینترنت چه
جایگاهی دارد؟ به عبارت دیگر آیا ارتباطات رایانه ای دراینترنت می تواند زمینۀ توسعه سیاسی را فراهم سازد؟
از مجموع مباحث ارائه شده میتوان دریافت که اینترنت با توجه به ویژگهایی چون تعاملی بودن، همزمان بودن ارتباط، همه جایی
بودن، فقدان کنترل مرکزی، فقدان مالکیت بر شبکه و سانسور گریزی، فضای مناسبی برای احیای ابعاد از دست رفته مشارکت سیاسی
و دموکراسی می باشد.
در مجموع می توان گفت که اینترنت بستری مناسب برای گسترش توسعه سیاسی و مشارکت سیاسی است، و رسانه های نوین مهارت ها
و عوامل تازه ای را در مبارزات سیاسی وارد کرده اند.

کلیدواژه‌ها