طراحی مدل ارزشیابی عملکرد روابط عمومی موسسات اقتصادی – تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

این مقاله که برگرفته از رساله دکترای تخصصی رشته علوم ارتباطات است به دنبال ارائه مدل مفهومی مناسب جهت
ارزشیابی عملکرد روابط عمومی در موسسات اقتصادی و تجاری ایران است.برای این منظور در یک فرایند علمی تحقیق
در سه مرحله انجام شده است:
اول: مطالعه مستندات علمی تعالی سازمانی، مدلهای کیفیت و مضامین علمی روابط عمومی.
دوم: طراحی مدل ارزشیابی عملکرد روابط عمومی بر مبنای مضامین کیفیت و روابط عمومی و اصلاح و تایید ابعاد، مولفه
ها و شاخص های مدل بر مبنای نظرات گروه خبره.
سوم: ارزشیابی عملکرد روابط عمومی موسسات اقتصادی و تجاری با بهره گیری از ابزار پرسشنامه و مصاحبه بر مبنای مدل
نهایی.
نتایج این مقاله می تواند مدیران را در ارزیابی و آسیب شناسی مدیریت روابط عمومی در موسسات اقتصادی و تجاری
یاری نموده تا با تدوین طرح ها و اقدامات بهبود، بستر مناسبی جهت توسعه و توانمندسازی روابط عمومی فراهم سازند .
مدیران و کارشناسان روابط عمومی می توانند از مدل نهایی این مقاله به عنوان یک سیستم پشتیبان برا ی تصمیم گیری و
برنامه ریزی استفاده کنند.بهره مندی از این مدل به مدیران روابط عمومی کمک خواهد نمود، به جای شناسایی و حل
مسایل به طور تصادفی، با یک رویکرد نظام مند، علمی و کاربردی و بر اساس معیارها و شاخص های کیفی و علمی به
شناسایی وضعیت موجود و حل مسایل سازمان خود بپردازند.

کلیدواژه‌ها