بررسی عوامل سیاسی موثر در توسعهی آزادی مطبوعات در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و عهده دار مکاتبات

2 ندارد

چکیده

بررسی تاریخ مطبوعات در ایران نشاندهنده این مساله است که روزنامه های ما - به جز زمان های کوتاهی- از آزادی بی بهره بوده اند.
به اعتقاد مک کوئیل آزادی مطبوعات، میزان آزادی که رسانه از آن برخوردار است و همچنین میزان آزادی شهروندان در دسترسی به
محتوای رسانه را در بر می گیرد. واضح است که عوامل درون سازمانی و برون سازمانی بسیاری بر این مقوله تاثیرگذارند که در این
پژوهش به بررسی عوامل سیاسی تاثیرگذار در توسعه آزادی مطبوعات می پردازیم. در واقع هدف اصلی تحقیق شناسایی میزان تحقق
عوامل سیاسی تاثیرگذار در توسعه آزادی مطبوعات در ایران است. به این منظور با بهره گیری از روش پیمایشی و ساخت پرسشنامهی
پژوهشگرساخته با دسته بندی عوامل سیاسی به مولفه های محتوای قوانین مطبوعاتی، محتوای قانون اساسی، استراتژی مطبوعاتی
تکگروهی و رگرسیون چندمتغیری به بررسی توان پیش t دولتها و رشد یافتگی جامعه مدنی و همچنین با استفاده از مدلهای آماری
بینی آزادی مطبوعات از طریق متغیرهای یاد شده و میزان تحقق هر یک از مولفه های یاد شده از دید پاسخگویان پرداخته شده است .
لازم به دکر است که جامعه آماری این تحقیق روزنامه نگاران شاغل در روزنامه های ایران را دربرمی گیرد.
استراتژی مطبوعاتی دولتها ،« قانون مطبوعات » یافته ها نشان می دهند که از دیدگاه نمونههای تحقیق، میزان تحقق مولفه های مرتبط با
پایین تر از حد متوسط است. هر چند به اعتقاد آنها میزان تحقق مولفه های حمایت از « توسعه آزادی مطبوعات » و رشد جامعه مدنی در
آزادی بیان و مطبوعات، واگذاری مطبوعات به بخش خصوصی و عدم تفتیش عقاید در قانون اساسی ایران بالاتر از حدمتوسط است
ولی به عدم اجرای مفاد مرتبط در این قانون اذعان دارند.
استراتژی » ،« قانون اساسی » ،« قانون مطبوعات » از طریق « آزادی مطبوعات » علاوه بر این رگرسیون چندمتغیری جهت پیش بینی
استراتژی » ،« قانون اساسی » ،« قانون مطبوعات » نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین « رشد جامعه مدنی در ایران » و « مطبوعاتی دولتها
آزادی » مشاهده می شود. به عبارتی دیگر توان پیش بینی α=0/ در سطح 01 « آزادی مطبوعات » با « رشد جامعه مدنی » و « مطبوعاتی
وجود دارد. « رشد جامعه مدنی در ایران » و « استراتژی مطبوعاتی دولتها » ،« قانون اساسی » ،« قانون مطبوعات » از طریق « مطبوعات

کلیدواژه‌ها