بررسی رابطه هویت اسلامی، فضای مجازی وجهانی شدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و عهده دار مکاتبات

2 ندارد

چکیده

هویت اسلامی نوعی هویت جمعی است که بین فردوجامعه ارتباط برقرار می کند وبیان می کند که بین اینکه چگونه خودم راببینم
بااینکه دیگران چگونه من را می بینند ارتباط برقرارسازد. جهانی شدن ناظربه وضعیت طبیعی وغیرارادی می باشد که بربستر شرایط
جهانی جدیدوتکنولوژی ارتباطات شکل می گیرددرواقع جهانی شدن موجب تقویت اعتقادات وهویت اسلامی شده است زیرا جهانی
شدن هویت های قومی،سرزمینی،ملی و... را تضعیف می کنداما نیازبه بازیابی هویت، انسانها رابه سوی هویت دینی جذب می کند.نتیجه
اینکه هرچه جهانی شدن بیشتر وگسترده تر شده است هویت اسلامی بالاخص درمیان کشورهای اسلامی بیشترنمود پیدا کرده است.این
موضوع حداقل ازتحلیل میزان اعتقادات مذهبی افراددردهه 80 که مربوط به نگرش ایرانیان به مذهب می باشد بدست می آید . هویت
اسلامی به دیگران بایک نگاه می نگرد و ابزاراصلی خودرا دین واعتقادات دینی می بیند؛ اما جهانی شدن همه را بانگاه غربی می نگرد
وابزار مورداستفاده اش را فضای مجازی قرارداده است که بالطبع میزان دسترسی به این فضا در عصرارتباطات حاکی از نابرابری است .
به دنبال این نابرابری عدم دسترسی یکسان به اطلاعات نیز بروزوظهورمی یابد.بدین منظور طرح موضوع جهانی شدن (عام ) به نوعی
تداعی کننده جهانی سازی یا همان غربی سازی است (خاص کل) که درپی محو تمام حائل های پیش روی خوداست ازجمله هویتها
وبالاخص هویت اسلامی.

کلیدواژه‌ها