بررسی هنجارهای اخلاقی در فضازی مجازی(اینترنت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

از آنجا که فناوری اطلاعات، تحولات سیاسی- اجتماعی وسیع و شگرفی را پدید آورده است، مشکلات اخلاقی جدید و منحصر به
فردی در این حوزه ایجادشده که نیازمند رسیدگی است. فناوری اطلاعات نه تنها در چگونگی افعال و اقدامات روزمره تاثیر گذارده؛
بلکه تلقی ما از آنها را نیز تغییر داده است. برخی از مفاهیمی که در حوزه فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی، کاربردی خاص داشته اند با
پیشرفت فناوری اطلاعات دچار چالش هایی شده اند که از آن جمله می توان به مفهوم مالکیت، مفهوم حریم خصوصی، مفهوم توزیع
قدرت، آزادی های اساسی و مسئولیت اخلاقی اشاره نمود.
این پژوهش بر این مدعاست که نظام فرهنگی و اخلاقی که هم اکنون بر فضای مجازی حکمفرماست چیزی جز همان اخلاق جامعه
مدرن غربی با همان خصوصیات ویژه تاریخی جامعه غربی بعد از رنسانس نیست.نظام هنجاری و فرهنگی که بر دو خصلت " مادی
گرایی و رفاه طلبی وسیع و عمیق" و " مخالفت با گذشته و هرگونه مبانی سنتی و مذهبی " خود را نشان داده است.
پژوهش حاضربا هدف آزمون بررسی هنجارهای اخلاقی در فضای مجازی(اینترنت )، به روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته و
country and وReginal(Asia) کاربردی است . جامعه آماری شامل استفاده کنندگان از چت روم یاهو د ر دو اتاق
بوده که اکثریت فارسی زبانان می باشند. از 500 پیغام ارسال شده، گفتگو با 70 نفر به تفکیک جنسیت، تاهل، culture(Persian)
سن، تحصیلات و سکونت با طرح موضوع مسائل جنسی انجام گردید.یافته ها نشان می دهد تعداد مردان در اتاق گفتگوهای مجازی
بیشتر از زنان بوده و بیشتر پاسخ گویان دارای حداکثر 30 سال سن و مجرد می باشند . همچنین استفاده از تکنولوژی نوین با میزان
تحصیلات ارتباط مستقیم داشته به طوری که 70 درصد پاسخگویان دارای تحصیلات کارشناسی یا بالاتر می باشند . با توجه به
خصوصیت اصلی فضای مجازی که در آن هویت کاربران پنهان می ماند لذا بی پروایی و ساختارشکنی در زمینه بیان دیدگاهها
گشترش بیشتری دارد. از این رو طرح مسائل جنسی و یافتن شریک جنسی در اکثریت بحث های فضای مجازی رواج داشته و در این
میان مردان بیشتر از زنان به طرح این مسئله پرداخته اند.

کلیدواژه‌ها