اعتبار رسانه ای به عنوان یک منبع استراتژیک بررسی تئوریک نقش اعتبار رسانه ای در مدل های مدیریت استراتژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و عهده دار مکاتبات

2 ندارد

چکیده

امروزه در بسیاری از نقاط دنیا ارزش شرکت ها بیش از آن که بر اساس دارایی شان سنجیده شود بر اساس اعتبار آنها برآورد می گردد.
این در حالی است که بسیاری از شرکت ها تنها با داشتن اعتبار در میان مردم ارزشی بسیار بیشتر از دارایی های منقول و غیر منقول خود
دارند. این وضعیت از زمانی نمود یافت که نام های تجاری پا به عرصه وجود گذاشتند و نقش تبلیغاتی رسانه ها پررنگ تر از قبل شد. با
این وجود در ایران، هنوز اعتبار رسانه ای سازمان ها به عنوان یک منبع استراتژیک یا به عبارتی یکی از دارایی های سازمانی نادیده
گرفته می شود.
بر همین اساس این مقاله با هدف نشان دادن نقش اعتبار رسانه ای به عنوان یک منبع استراتژیک به رش ته تحریر درآمده است . برای
دست یابی به این هدف از مدل های مختلف در مدیریت استراتژیک استفاده و به این طریق، اثباتی علمی برای موضوع یاد شده ارائه
شده است.

کلیدواژه‌ها