عوامل اجتماعی - فرهنگی مرتبط با سواد رسانه ای دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شرق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی سواد رسانه ای دانشجویان و عوامل اجتماعی - فرهنگی که به نوعی بر میزان سواد رسانه ای آنان تأثیر
می گذارد، بوده است. روش کار ما در این پژوهش پیمایش است و تکنیک جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه می باشد . جامعه تمامی
91 مشغول به تحصیل می باشند، که تعداد آنها 13317 – دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شرق هستند که در سال تحصیلی 90
است، که از این تعداد 400 نفر به عنوان نمونه از طریق فرمول کوکران انتخاب شدند . شیوه نمونه گیری در مرحله اول بصورت
طبقه ای نامتناسب بوده که ملاک طبقه بندی نوع دانشکده، جنسیت و مقطع تحصیلی بوده، که پس از انتخاب طبقات، افراد نمونه به
صورت کاملاً تصادفی انتخاب شده اند. در قسمت چارچوب نظری هم از دو نظریه استفاده و خشنودی و شکاف آگاهی استفاده
و پیرسون مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد؛ سواد F ،T ؛ شده است. فرضیات تحقیق نیز با آماره های
رسانه ای با جنسیت، وضعیت تأهل، رشته تحصیلی، سن و همچنین پایگاه اقتصادی - اجتماعی رابطه ندارد، اما بین مقطع تحصیلی،
سرمایه فرهنگی، مصرف رسانه ای، اعتماد به رسانه، میزان جذابیت رسانه ها و انگیزه استفاده از رسانه با سواد رسانه ای رابطه وجود
0 می باشد، که بیانگر این مطلب است که متغیرهای مستقل به طور همزمان تقریبا / دارد. ضریب همبستگی بدست آمده معادل 852
0، بازگو کننده این مطلب است که / 0/85 با سواد رسانه ای دانشجویان همبستگی دارند. همچنین ضریب تعین تعدیل شده معادل 725
27 درصد باقیمانده / 72 درصد سواد رسانه ای دانشجویان توسط متغیرهای مستقل مورد بررسی توضیح داده می شود، و 5 / حدود 5
ناشی از عواملی خارج از مشاهدات مورد بررسی این تحقیق می باشد.

کلیدواژه‌ها