بررسی مدیریت سازمانی روزنامه های دنیای اقتصاد و سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

پژوهش حاضر طی سال های 88  87 در دو روزنامه اقتصادی دنیای اقتصاد و سرمایه با متد پیمایشی و مصاحبه ای انجام گرفت . نمونه های آماری این تحقیق 35 روزنامه نگار و دست اندرکار در این دو روزنامه ها بودند. شیوه نمونه گیری بصورت تصادفی انجام
گرفت. فرضیه ها و پرسش های این طرح غالبا پیرامون مشکلات سازمانی تحریریه اعم از قواعد حرفه ای تعامل مدیران روزنامه با
روزنامه نگاران و دیگر دست اندرکاران این دو روزنامه بوده است . از سوی دیگر پژوهشگر در وجوه انضمامی و تبعی به اخلاق
روزنامه نگاری نیز نظر داشته است. اگرچه پیدایش موفقیت ها و ناکامی ها در پژوهش های پیمایشی نسبت به دیگر متدهای تحقیقی و
پژوهشی غالبا قرین به حقیقت است اما به رغم آن، در این پژوهش سعی شده است که در هر دو روزنامه و تقریبا در سطوح بالا با
مدیران و دبیران این دو روزنامه مصاحبه های عمقی نیز صورت گیرد. ما حاصل این مصاحبه ها در بخش معایب و محاسن نیز آمده و
استدلال و براهین آن در تحلیل ها هم بکار گرفته شده است.
آنچه که در زیر می آید ماحصل این پژوهش است که اکثریت گمانه ها و فروض پژوهشگر در باب قواعد حرفه ای و اخلاق حرفه ای
حاکم بر روزنامه نگاران با مدیران و بالعکس بر صحت و درستی آن تاکید دارند.
در ابتدای پژوهش، پژوهشگر بر این گمان بود که بسیاری از قواعد حرفه ای در این دو سازمان های تحریریه نادیده گرفته می شود و
روزنامه نگاران به تدریج به سمت اداری بودن و عضوی ساده در یک سازمان اداری بورکراتیک تبدیل می شوند و روزنامه ها پس از
رشد نسبی در تیراژ و جذب آگهی ها آرام آرام به سمت بورکراتیک شدن پیش می روند و از موقعیت خبری و به روز بودن فاصله
می گیرند. به همین تناسب نیز از قواعد حرفه ای دور می مانند.

کلیدواژه‌ها