تأثیر دیپلماسی رسانه ای بر تبادل فرهنگی کشورها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده مسئول مکاتبات

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر دیپلماسی رسانه ای بر تبادل فرهنگی کشورها می باشد. با توجه به این که توان دسترسی
به تمام اعضای جامعه امکان پذیر نبوده و نمی توان فهرستی از تمامی اعضای جامعه آماری تهیه نمود؛ از این رو، جامعه این
تحقیق در حیطه جوامع نامحدود جای می گیرد. در تحقیق حاضر نیز با پیروی از مفروضه تحقیقات توصیفی، از نوع
زمینه یابی، تعداد 33 نفر به عنوان حجم نمونه مکفی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی منظم مدنظر قرار می گیرند . با
توجه به این که جامعه پژوهش حاضر در حیطه جوامع نامحدود جای می گیرد، روش نمونه گیری تحقیق حاضر غیرتصادفی
بوده و از نوع هدفمند می باشد . روش انجام این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی
می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از
منابع موجود و نظرات صاحب نظران به دست آمد و اعتبار آن از راه اجرای آزمایشی و محاسبه ضر یب آلفای کرونباخ
0/90 تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است . یافته های
ایجاد فرهنگ جدید از ترکیب » تحقیق بیانگر این امر است که تأثیر دیپلماسی رسانه ای بر فرهنگ پذیری به جز مؤلفه
تبادل اساتید و » تأثیر دیپلماسی رسانه ای بر فرهنگ سازی به جز مؤلفه های ،« فرهنگ پیشین و فرهنگ مسلط در یک کشور
اجرای » و « وضع قوانین و مقررات برای تحقق مناسبات فرهنگی با کشورها » ،« دانشجویان میان کشور عامل و کشور هدف
و تأثیر دیپلماسی رسانه ای بر ارائه تصویر مطلوب در « موافقت نامه ها، تفاهم نامه ها و برنامه های مبادلات فرهنگی کشورها
عرصه بین الملل بالاتر از حد متوسط است و در سایر مؤلفه های ذکر شده تأثیر در حد متوسط است.

کلیدواژه‌ها