رابطه بین میزان هوش فرهنگی مدیران استانی و توسعه مشارکت کارکنان در مراکز شهرستانی (مورد مطالعه: موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

هر جامعه ای متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی، رشد و توسعه خویش با انواعی از مشکلات روبه روست که تاثیر مخربی بر روی
فرایندهای تعالی و ترقی آن جامعه می گذارند. یکی از این گونه مشکلات عدم وجود مدیران دارای هوش فرهنگی مطلوب برا ی
مواجهه با شرایط متنوع فرهنگی می باشد.
این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سئوال است که آیا مدیران مراکز استانی موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس از میزان قابل قبولی
از هوش فرهنگی در ابعاد مختلف برخوردار هستند یا نه؟ آیا بین میزان هوش فرهنگی ایشان و توانایی ایجاد زمینه مشارکت در مراکز
شهرستانی رابطه معناداری وجود دارد؟ و در صورت وجود نقاط ضعفی در این موارد چه راه کارهایی برای رفع آنها وجود دارد؟ این
تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی به دست آوردن داده های علمی در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی قرار می گیرد و
روش اجرای آن نیز همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران و کارشناسان موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس تشکیل
می دهند. با توجه به آنکه جامعه و نمونه آماری به صورت کل شماری انتخاب شده اند. پرسشنامه بین تمام اعضا توزیع شد که تعداد
240 پرسشنامه به محقق عودت داده شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
،(0/ 0)، هوش فرهنگی شناختی (با ضریب 394 / در مجموع لازم به ذکر است که متغیر با هوش فرهنگی فراشناختی (با ضریب 421
0) بر روی توسعه مشارکت در مراکز شهرستانی / 0) و هوش فرهنگی رفتاری (با ضریب 314 / هوش فرهنگی انگیزشی (با ضریب 365
موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس موثرند.

کلیدواژه‌ها