کارکرد بازیهای رایانه ای در رفتار نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

بررسی اثر بازی های رایانه ای بر سازگاری، توانایی ذهنی، روابط اجتماعی، میزان فعالیت ها و سرگرمی جمعی، میزان تماشای
تلویزیون، تأثیر بازی های رایانه ای، میزان رابطه با خانواده، میزان خشونت، تأثیر بازی های رایانه ای را بر اضطراب، کیفی ت تحصیلی،
میزان اعتیاد به بازی، تلاش برای رسیدن به هدف، میزان به کارگیری فکر، میزان سرگرم کننده بودن بازی ها، میزان تمرکز و جنبه
آموزشی بازی ها و میزان استفاده بازی های رایانه ای هدف پژوهش می باشد . نتایج نهایی پژوهش نشان داد بین توانایی ذهنی
دانش آموزانی که از بازی های رایانه ای استفاده می کنند در مقایسه با دانش آموزانی که از آن استفاده نمی کنند تفاوت وجود ندارد .
بین میزان فعالیت ها و سرگرمی جمعی دانش آموزانی که از بازی های رایانه ای استفاده می کنند در مقایسه با دانش آموزانی که از آن
استفاده نمی کنند تفاوت وجود ندارد. بین روابط اجتماعی دانش آموزانی که از بازی های رایانه ای استفاده می کنند در مقایسه با دانش
آموزانی که از آن استفاده نمی کنند تفاوت وجود دارد. و سایر متغیر ها اثربازی های رایانه ای بر آنها معنادار می باشد.

کلیدواژه‌ها