نگاه جامعه شناختی به گروه های اجتماعی مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

"گروه های اجتماعى مجازی مجموعه افرادى در شبکه های اجتماعی [سایبری] هستند که در وضع واحدى قرار دارند و براثر منافع یا
احساسات مشترکى به هم پیوند یافته اند." از ویژگی های این گروه های اجتماعی مجازی؛ مرجعیت، فی نفسه ارتباطی بودن، ابعاد
بین المللی داشتن، مستدام و تدریجی بودن، قدرت بسیج کنندگی، اصلاح گری در مقابل انقلابی گری، تخصصی و تعدد داشتن، منتج
به نتایج و دستاورد حتمی، کم هزینه بودن، نظارت ناپذیری، گمنامی و نا شناس بودن، غیر قابل برآورد بودن میزان اعضا، عبور از
هنجارها و قوانین موجود، سیلان در اعضا، آهنگ متفاوت حرکت گروه ها، جوان گرایی، مشارکت بیشتر بانوان، شخصی شدن این
حوزه و غیره می باشد.
نقش گروه های مجازی در جنبش های اجتماعی نیز روز به روز بیشتر می شود . در گذشته جنبش های اجتماعی بیشتر معطوف به
خواسته های سیاسی بود که بخش عمده ای از آن ها نیز به ثمر نمی رسید اما در وضعیت جدید تعداد جنبش های اجتماعی روز افزون و
متنوع شده و امکان دستیابی به اهداف نیز بیشتر شده است. نظام های کارآمد، ساز وکار و تمهیدات لازم برای بهره مندی از فرصت پیش آمده را در ساختار حاکمیتی خود می گنجانند و به تبع از مواهب فناوری موجود بیشترین بهره را می برند و توان هر یک از شهروندان در اداره بهتر جامعه تحت عنوان مشارکت در گروه های اجتماعی مجازی را به فال نیک گرفته و بیشترین استفاده را از پتانسیل بالفعل درآمده شهروندان می نمایند

کلیدواژه‌ها