هویت ملی در عصر جهانی شدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده عهده دار مکاتبات

چکیده

در عصر جهانی شدن که تمامی جنبه های مادی و معنوی زندگی انسان دستخوش تغییر و تحولات اساسی گردیده است، انتظار مصون
ماندن هویت افراد از تحولات این پدیده فراگیر، به دور از منطق است.منطقی به نظر می رسد که به جای مقاومت و مقابله با آثار جهانی
شدن در عرصه های مختلف زندگی، به کنترل این تحولات و مراقبت و نظارت هوشمندانه ی تأثیرات آن بپردازیم . بنابراین بررسی
میزان تأثیر جهانی شدن بر هویت ملی ما را در راهی که پیش رو داریم راهنمایی خواهد کرد .بدین منظور از میان کلیه دانشجویان
دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه های پژوهش را تکمیل کردند . نتایج حاصله
4 می باشد، بدین معنی که دانشجویان دانشگاه / نشان می دهد میانگین نمره کلی نگرش نسبت به جهانی شدن در بین دانشجویان 10
دارند . در رابطه با هویت ملی « موافق » متمایل به « تا حدودی موافق » آزاداسلامی نسبت به جهانی شدن نگرشی مثبت بین دو حد
دانشجویان نتایج پژوهش نشان داد که نمره دفاع از سر زمین در مقایسه با نمره ایران دوستی بالاتر است و نمره کلی هویت ملی بین این
دو متغییر قرار دارد. نتایج پژوهش نشان داده است رابطه بین پذیرش جهانی شدن و ایران دوستی معنی دار نیست لیکن این رابطه بین
مؤلفه دفاع از سرزمین منفی و معنی دار است. پذیرش جهانی شدن با مؤلفه ایران دوستی ارتباط معناداری ندارد لیکن این ارتباط با
مؤلفه دفاع از سر زمین منفی و معنا دار است. به عبارت دیگر هرچه ویژگی دفاع از سرزمین در دانشجویان قوی تر باشد پذیرش آنان از
جهانی شدن کمتر است. از سوی دیگر تحلیل داده ها نشان داد، رابطه بین پذیرش جهانی شدن و ایران دوستی معنی دار نیست لیکن
این رابطه بین مؤلفه دفاع از سرزمین منفی و معنی دار است.

کلیدواژه‌ها