آسیب شناسی وب سایت های خبری- تحلیلی در ایران و ارائه مدلی مطلوب برای اصلاح ساختار آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده عهده دار مکاتبات

چکیده

وبسایتهای خبری حرفهای، در قالب وب سایت های خبری- تحلیلی، در گستره جهانی دارای روندی رو به تزاید و رشد هستند .
شاید دلیل این رشد ناشی از برخی مشکلات مالی دامنگیر روزنامهنگاری چاپی و تمایل آنها به حضور در عرصه وب و یا به دلیل
برخی الزامات فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات است. دلیل این مسئله هرچه باشد، یک نکته را نباید از نظر دور داشت. نکته قابل
توجه این است که این نوع روزنامه ها به دلیل اهمیتشان از نظر تاثیرگذاری بر افکار عمومی، می توانند نقش مهمی را جامعه و
شکل دهی افکار عامه داشته باشند و البته از سوی دیگر نیز، نیازمند سازوکار حرفه ای و متناسب با قالب اینترنتی خویش هستند . این
گونه وبسایت ها صرفاً با حضور در اینترنت شناخته میشوند و به صورت محض اینترنتی هستند و در واقع بخشی مهم از روزنامه
نگاری اینترنتی محسوب میشوند. این پدیده رسانهای در ایران نیز نمود روشنی دارد. افراد یا گروهها با تفکرات سیاسی مختلف و
برای پیگیری اهداف خود، به دنبال تاسیس وبسایتهای خبری به شیوهای تازه هستنتد. این گونه وب سایت ها برای تاثیرگذاری
بیشتر، نیازمند رعایت اصول حرفهای ژورنالیسم هستند و در مسیر حرفهای شدن با آسیبهایی جدی نیز دست به گریبانند که اگر در
صدد رفع آن برنیایند هم در پیگیری اهداف خویش ناکام می مانند و هم روزنامه نگاری در عرصه اینترنت را دچار معیارگریزی
می کنند. این مقاله پژوهشی، سعی بر شناخت ابعاد مختلف آسیبها و چالشهای روزنامهنگاری حرفهای اینترنتی در قالب وب سایت
های خبری- تحلیلی دارد و درپایان نیز با ارائه مدلی در صدد نشان دادن راهکاری در جهت رفع مشکلات پیش روی است.

کلیدواژه‌ها