اهمیت مدیریت دانش در سازمانهای رسانه ای صدای جمهوری اسلامی ایران (رادیو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

امروزه موفقیت سازمان ها، تنها از طریق توانایی و قابلیت سازمان برای پیش بینی تغییر و انطباق سریع تر با آن میسر است .
یک مدل جامع برای بررسی مدیریت دانش، مدل سیستمی مایکل جی مارکوارت می باشد. وی این مدل را برای ایجاد
سازمان یادگیرنده ارائه می کند. مدل سیستمی مدیریت دانش یکی از زیر سیستم های مدل سیستمی سازمان یادگیرنده
می باشد. این مقاله به مشخص نمودن وضعیت مدیریت دانش در صدای جمهوری اسلامی ایران (رادیو) می پردازد. به
عبارتی ه دف اصلی این مقاله این است که چگونه می توان وضعیت مدیریت دانش را در رادیو ارتقاء بخشید . برای این
منظور از روش پیمایشی استفاده شده است . جامعه آماری این تحقیق را کارکنان لیسانس و بالاتر رادیو تشکیل داده اند . با
230 نفر از این جامعه انتخاب و به روش نمونه گیری تصادفی ساده ، استفاده از فرمول نمونه گیری از جامعه محدود 0
مورد آزمون قرار گرفتند . برای تجزیه و تحلیل داده ها آزمون دوجمله ای نشان داد که در رادیو ، مدیریت دانش در
وضعیت مناسبی قرار ندارد و در پایان پیشنهادهایی برای بهبود آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها