بررسی تاثیر ماهواره بر هویت فرهنگی جوانان (مورد مطالعه: مدیران انجمن روابط عمومی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

در این مقاله در راستای تبیین تاثیر ماهواره بر هویت فرهنگی جوانان، نخست مفهوم هویت و فرایند شکل گیری آن تشریح و سپس به
مفهوم هویت فرهنگی اشاره نموده و دیدگاه جامعه شناسان معاصر در این رابطه شرح داده شده است . در ادامه ضمن توصیف
ماهواره و انواع آن، نقش ماهواره در شکل گیری هویت فرهنگی جوانان تشریح و در خاتمه با توجه به نظرسنجی به عمل آمده از
اعضای انجمن مدیران روابط عمومی ایران در خصوص موضوع، این نتیجه عاید گردیده که ماهواره تحولات شگرفی را موجب
شده و از طریق شکستن محدودیت های جغرافیایی، هرگونه محدودیت رسانههای جهانی و اینترنت را شکسته و موجبات مشارکت
مدنی هر انسان در دورافتاده ترین نقاط جهان را فراهم نموده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین م شاهده ماهواره و
هویت فرهنگی جوانان رابطه وجود دارد ولی این نتیجه نباید گریز از مشاهده ماهواره را به دنبال داشته باشد؛ چرا که امروزه مشاهده
ماهواره به یک ابزار کاملاً رایج در جهان تبدیل شده است.

کلیدواژه‌ها