بررسی نحوه نگرش مدیران ارشد دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری در مورد نقش و جایگاه روابط عمومی و ملاکهای انتصاب مدیر روابط عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

تحقق حاضر با هدف بررسی دیدگاههای روسای دانشگاههای منتخب (مادر ) و روسای سایر دانشگاهها و پژوهشگاهها و مراکز
پژوهشی وپارکهای علم و فناوری ازنظر نقش و جایگاه روابط عمومی انجام شد.
در این تحقیق که با روش پیمایش انجام شد، نمونه گیری صورت نگرفت و کلیه روسای دانشگاهها و مراکز پژوهشی به شیوه کل
شماری مورد سنجش قرار گرفتند. پرسشنامه محقق ساخته ای با 39 متغییر دراختیار پاسخگویان قرار داده شد . متغیرهای تحقیق در
چهار حوزه "اهمیت به نهاد روابط عمومی"،" ویژگی های شخصیتی"،" ویژگی های علمی" و" تجربه کاری" تقسیم شده بودند . بعد
تجزیه و تحلیل شدند و نتایج زیر به دست F و با استفاده از آزمون معنی داری SPSS از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها با نرم افزار
آمد:
تحصیلات اکثر پاسخگویان در زمینه علوم انسانی و علوم اجتماعی و میانگین سابقه مدیریت آنها 11 سال بود . دامنه تغییر سابقه 
مدیریت بسیار بالا و معادل 29 سال بود. یعنی در میان پاسخگویان مدیرانی با سابقه 30 ساله و مدیرانی با سابقه 1 ساله وجود
داشتند.
93 درصد پاسخگویان نهاد روابط عمومی را مهم و بسیار مهم ارزیابی کرده بودند ولی فقط 10 درصد آنها برای مسئول / اگر چه 7 
52 درصد، روابط عمومی را در حد مدیر حوزه ریاست دیده بودند. / روابط عمومی جایگاهی در حد مشاور قائل و 2
حدود 93 درصد روسای مراکز دانشگاهی و پژوهشی داشتن تحصیلات مرتبط با دانش ارتباطات و رسانه را برای مدیر روابط 
عمومی لازم و ضروری می دانند همچنین حدود 65 درصد پاسخنگویان داشتن دانش عمومی کامپیوتر و شناخت کلی سخت افزار
و نرم افزار و دانش عمومی زبان و ادبیات انگلیسی را برای یک کارگزار روابط عمومی مهم و بسیار مهم دانسته اند
80 درصد پاسخگویان تجربه کار در رسانه ها را شرط لازم و ضروری در انتصاب مدیر روابط عمومی می دانند همچنین حدود 85 
درصد مدیران دانشگاهها و مراکز پژوهشی به تجربه کاری مدیران روابط عمومی بها داده و آن را مهم و بسیار مهم قلمداد
کرده اند.
تقریبا به زغم تمامی پاسخگویان، اخلاق ملایم و مردمداری شرط اساسی برای کار در روابط عمومی به حساب می آید و حتی کسانی
که به نهاد روابط عمومی اهمیت چندانی نداده بوند مردمداری را شرط لازم برای تصدی این شغل می دانستند همچنین صداقت و
امانتداری، انعطاف پذیری، توانایی تغییر پذیری بردباری و خدمت محوری را از ویژگی های مهم برای روابط عمومی قلمداد کرده اند.
آزمون هشت فرضیه این پژوهش نیز نشان داد که بین روسای دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری با روسای پژوهشگاهها و مراکز
پژوهشی از نظر"اهمیت دادن به نهاد روابط عمومی و داشتن برخی ویژگی های شخصیتی " تفاوت معنا دار وجود دارد ولی در
مورد"ویژگی های علمی و تجربه کاری" همه مدیران به یک گونه می اندیشند دستاورد مهم پژوهش حاضر این است که نشان می دهد روسای دانشگاهها با توجه به داشتن مخاطبان خاص از قبیل دانشجو استاد ،
خانواده ها در یک کلام رویارویی افکار عمومی جامعه و سابقه چالش با رسانه ها به اهمیت نهاد روابط عمومی پی برده اند ولی
پژوهشگاهها چون مخاطب خاص و ارتباط چندانی با افکار عمومی و رسانه نداشته و زیر ذره بین رسانه ها نیز قرار ندارند، هنوز به
درک جایگاه والای روابط عمومی در مناسبات اداری نائل نیامده اند.

کلیدواژه‌ها