عوامل اجتماعی مؤثر در تأثیرپذیری کودکان از تلویزیون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

در این تحقیق به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در تأثیرپذیری کودکان از تلویزیون پرداخته شده است و سؤال اصلی تحقیق حاضر بدین ترتیب مطرح شد که به چه میزان عوامل اجتماعی در تاثیرپذیری کودکان از تلویزیون مؤثر است؟ روش تحقیق توصیفی از نوع
زمینهیابی میباشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را والدین تمامی کودکان مونث و مذکر شهر تهران که در مقطع پیشدبستانی قرار
دارند، تشکیل میدهند که از این تعداد 150 نفر بهعنوان نمونه ( 30 نفر از شمال تهران، 30 نفر جنوب، 30 نفر شرق، 30 نفر غرب و 30
نفر مرکز) انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در تحقیق حاضر پرسشنامه محققساخته عوامل اجتماعی می باشد که دارای 28 سؤال 5
0 است. پرسشنامه حاضر در 4 حیطه عوامل / گزینهای است و با توجه به طیف لیکرت اندازهگیری میشود و دارای ضرایب بالاتر از 70
t خانوادگی، اجتماعی، محیط آموزشی و رسانه بررسی میشود. در نهایت، پس از جمعآوری پرسشنامهها با استفاده از مدل آماری
تک گروهی به آزمون سؤالهای تحقیق پرداخته شد و یافتههای تحقیق نشان داد که عوامل اجتماعی در تأثیرپذیری کودکان از
تلویزیون مؤثرند.

کلیدواژه‌ها