تحلیل و بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی در شبکه های اجتماعی مجازی (با تاکید بر تئوری شبکه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 عهده دار مکاتبات

چکیده

مقاله حاضر برگرفته از نتایج رساله دکتری با عنوان سرمایه اجتماعی در شبکه های اجتماعی مجازی است و بر آن است تا به مطالعه
سرمایه اجتماعی در شبکه های اجتماعی مجازی (سرمایه اجتماعی مجازی) بپردازد. مبانی نظری تحقیق و مقاله، مربوط به نظریه هایی
است که جامعه شناسان کلاسیک و بیشتر جامعه شناسان معاصر در مورد آن سخن به میان آوردند . چارچوب نظری تحقیق نظریه
سرمایه اجتماعی شبکه ولمن می باشد. ولمن ضمن ارایه سه مدل شامل اجتماع گمشده، اجتماع رها شده و اجتماع حفظ شده، سرمایه
اجتماعی شبکه را در سه بعد ساختی (اندازه و ترکیب )، تعاملی (فراوانی تماس، شدت رابطه و صمیمیت) و کارکردی (حمایت ها )
مورد بررسی قرار می دهد و مبنای این تحقیق نیز قرار می گیرد.
در انجام پژوهش این مقاله، از دو روش ترکیبی استفاده شده است. یعنی دو روش اسنادی و پیمایشی را تلفیق نموده ایم . در واقع در
این پژوهش ادبیات تحقیق و مبانی نظری بر اساس روش اسنادی گردآوری شده است، اما ادامه مسیر، یعنی جمع آوری و تجزیه و
تحلیل اطلاعات، بر اساس روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شبکه های اجتماعی مجازی فارسی زبان
می باشد که کاربران ایرانی در آنها عضو بوده و تعاملات مستمر دارند. حجم نمونه بر اساس فرمول اصلاح شده کوکران، 400 نفر پیش
بینی گشته است. روش نمونه گیری نیز روش گلوله برفی می باشد. البته به دلیل آنکه اطلاعات در فضای نظری جمع آوری شده است،
مصاحبه شکل حضوری نداشته است و با ارسال پرسشنامه به وسیله ایمیل، کار پاسخ به گویه های تحقیق، خود پاسخی بوده و
پاسخگویان با خواندن گویه ها در فضای مجازی، به سئوالات و گویه ها پاسخ داده اند. در تجزیه وتحلیل آماری تحقیق از شیوه های
تحلیل تک متغیره (آمار توصیفی)، تحلیل دو متغیره (انواع آزمون های آماری) و تحلیل چند متغیره (رگرسیون و تحلیل مسیر) استفاده
شده است.

کلیدواژه‌ها