نقش ارتباطات الکترونیک بر فرآیند ارتباطات سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

جهان امروز، جهان تغییرات بسیار گسترده در امر ارتباطات است. در عصر اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی، هر سازمانی با تغییرات
سریعی رو به روست.تحول چشمگیر در فن آوری ارتباطات در دو دهه اخیر، موجب بروز تحولاتی ژرف در عرصه دیوان سالاری
گشته و بسیار نیرومندتر از گذشته انتظارات کارگزاران وارباب رجوعان را از منظر زمان، هزینه و روش انجام کارها دگرگون ساخته
است. به دنبال فراگیر شدن این سیستم در محدوده سازمانی، ایجاد روشی مکانیزه برای تبادل الکترونیکی مکاتبات بین سیستم های
مختلف، یک نیاز جدی و اساسی محسوب می شود تا ارتباط بین سازمانی را به شکل مناسب تری فراهم نماید.
ارزش ارتباطات الکترونیکی دسترسی سریع تر آن به اطلاعات نیست، بلکه توانایی آن برای تسهیل ارتباطات و ایجاد تفکر برتر است. با
نگاهی به کاربردهای سیستم ارتباطات الکترونیک، مشخص می شود که تاکنون اتوماسیون اداری و روابط عمومی الکترونیک بیشترین
کاربرد را در بخش ارتباطات الکترونیک در سازمان ها داشته است و این سیستم اکثر حوزه های ارتباطی سازمان را در برگرفته و
متحول می کند. هدف از این پژوهش تعیین نقش ارتباطات الکترونیک برفرآیند ارتباطات سازمانی می باشد. این پژوهش شامل یک
فرض اصلی و 8 فرض فرعی می باشد.جامعه آماری در این تحقیق کارمندان سازمان بازرسی شهرداری تهران به تعداد 300 نفر هستند،
که به صورت تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفتند. البته تعداد 20 نفر به علت عدم استفاده از ارتباطات الکترونیک در این پژوهش
قرار نگرفته اند. روش پژوهش پیمایشی است، از ابزار پرسش نامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است برای افزایش روایی و
اعتبار پرسش نامه، ابتدا تعدادی پرسش نامه توزیع گردید و ابهامات مربوط با پرسش ها مشخص شد، بدین ترتیب تعدادی از پرسش ها
حذف و تعدادی جایگزین شد و در نهایت بعد از شفاف شدن و رفع ابهام پرسش نامه نهایی تهیه و توزیع گردید . از آنجا که
پرسش نامه این پژوهش بر اساس رتبه بندی مقیاس لیکرت طراحی شده است، برای بررسی اعتبار و همسانی درونی آن از ضریب
آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ 0.86 می باشد که نشانگر اعتبار پرسش نامه می باشد.
با توجه به نتایج تحقیق مشاهده می شود که ارتباطات الکترونیک بر ابعاد ارتباطات سازمانی تأثیرگذار است. این تأثیر بیشتر در افزایش
حوزه روابط انسانی در سازمان، افزایش بهره وری کارکنان، کاهش تنش در محیط کار، تربیت نیروی انسانی کارآمد و ماهر، کاه ش
بوروکراسی اداری و سلسله مراتب سازمانی مشاهده می شود. همچنین استفاده از ارتباطات الکترونیک در کاهش زمان تبادل اطلاعات
و دسترسی آسان به منابع اطلاعاتی نقش عمده ای داشته است و نیز در ایجاد کانال های جدید ارتباطی موفق عمل کرده است .
پیش گیری از برخی ارتباطات غیر ضروری در هنگام فعالیت و کاهش تنش در محیط کار از دیگر نتایج بکارگیری ارتباطات
الکترونیک درسازمان ها است.

کلیدواژه‌ها