بررسی اثر رسانه ای شبکه ماهواره ای فارسی 1 بر نگرش مخا طب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

تاسیس شبکه های ماهواه ای فارسی وان در سالهای اخیر موجی از نگرانی پیرامون آسیبهای اجتماعی ناشی ازآن را برای خانواده ها و
مسئولان به همراه داشته است. در این میان شناخت و بررسی نگرش شهروندان به اثرات این شبکه موضوعی مهم و مفید به شمار
می رود. هدف از مطالعه اخیر تعیین تاثیر رسانه ای شبکه ماهواره ای فارسی 1 بر نگرش شهروندان تهرانی می باشد. جامعه آماری شامل
کلیه ساکنان منطقه 5 شهر تهران بوده و تعداد 370 نفر به عنوان نمونه تحقیق و به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند. در این
پژوهش از ابزار پرسشنامه محقق ساخته به منظور گرداوری جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده گردید . داده ها پس از ورود به
مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. از روش امار توصیفی و استنباطی به منظور تجزیه و تحلیل spss رایانه از طریق نرم افزار اماری مورد
داده های تحقیق استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین پخش برنامه های شبکه و افزایش خیانت به همسر در میان شهروندان
تهرانی رابطه معنادار وجود دارد. علاوه بر این نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بین پخش برنام ه های شبکه فارسی 1 و افزایش
طلاق، بی حجابی و عادی سازی روابط جنسی در میان خانوارهای تهرانی رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها