بررسی نقش ارتباطات کلامی در ایجاد انگیزه بعنوان عاملی تاثیرگذار بر مدل تعالی سازمانی : EFQM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده عهده دار مکاتبات

چکیده

امروزه ارتباطات یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در جامعه متمدن بشمار می آید،زیرا از یک سو انسان را به عنوان یک موجود
اجتماعی به توسعه و تعالی می رساند و از سوی دیگر باعث بقاء و تداوم حیات سازمان به عنوان یک پدیده اجتماعی می گردد،چنانچه
باید گفت، حیات هر سازمانی مرهون ارتباطات اثربخشی است که خود در ایجاد آن دخالت دارد و هیچ سازمانی بدون توسعه
شبکه های ارتباطی مناسب نمی تواند در دستیابی به اهداف خود توفیق یابد.در این تحقیق تمرکز ما بر،تاثیر ارتباطات کلامی موجود در
می باشد.در واقع اهمیت ارتباطات در سازمان از این بابت است که (EFQM سازمان و نقش ان بر،تعالی سازمانها(مدل تعالی سازمانی
با ایجاد ارتباط مناسب، نیروی انسانی از خواسته های مدیریت آگاه می شود و با قرارگرفتن در تعامل می توانند خواسته های خود را نیز
به اطلاع مدیران برسانند.در این مقاله برآنیم که با توجه به تقسیم بندی ارتباطات درون سازمان،برحسب کانالهای ارتباطی،نقش و
اهمیت ارتباطات کلامی را بر مولفه ایجاد انگیزه در کارکنان به عنوان یکی از مولفه های تاثیرگذار بر،تعالی سازمانی را،مورد بررسی
قراردهیم.در نتایج جانبی نیز دریافتیم که؛ارتباطات کلامی در ب ین مدیران و کارکنان،به رغم بی اهمیت انگاشته شدن از سوی
مربوط به ارتباطات ،EFQM مدیران،تاثیر بسزائی بر تعالی سازمانی داشته به نوعی که 20.6 درصد کل امتیاز مباحث تعالی سازمانی
کلامی موجود در سازمان می باشد.

کلیدواژه‌ها