عوامل مؤثّر بر اعتماد شهروندان کرمانی به اخبار شبکۀ یک تلویزیون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

هدف این مقاله، بررسی میزان و عوامل مؤثّر بر اعتماد شهروندان کرمانی به اخبار شبکۀ یک تلویزیون می باشد . چارچوب نظری با
استنباط از نظریه های ارتباطات و جامعه شناسی تعیینشده است. شاخص های اعتماد و متغیرهای مؤثّر بر آن از نظریه های انگاره سازی
خبری، انگ زنی، استفاده وخشنودی(نیازجویی)، متقاعدسازی(اقناع)، توازن(تعادل) شناختی و نظریات جامعه شناسانی؛ چون پاتنام،
گیدنز، اوفه، اینگلهارت، اریکسون، دورکیم و مرتن استخراج شده اند. شاخص ها و متغیرهای مؤثّر برمیزان اعتماد با طیف لیکرت
مورد سنجش قرار گرفت. صداقت و شفّافیت در خبر، عدم جانبداری در قبال گروه ها و جناح های خاص، سازگاری محتوا و
موضوعات خبری با نیاز مخاطب، قابل درک بودن خبر برای مخاطبان و برطرف کردن نیازهای خبری بیشتری از مخاطبان؛
شاخص های اعتماد می باشند. پایگاه اقتصادی- اجتماعی، میزان احساس امنیت اجتماعی، میزان رضایت از زندگی و میزان دینداری
افراد به عنوان عوامل مؤثّر بر میزان اعتماد بررسی شده اند . جامعۀ آماری شهروندان 18 سال به بالای مناطق 5 گانۀ شهرکرمان
بوده است. داده ها با روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه در سال 1391 به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و تصادفی ساده از 400 نفر
جمع آوریشده است. نتایج توصیفی نشان می دهد، شهروندان کرمانی به میزان متوسط به اخبار شبکۀ یک تلویزیون جمهوری اسلامی
اعتماد دارند. ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد، بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی، میزان احساس امنیت اجتماعی، میزان رضایت از
زندگی و میزان دینداری افراد با میزان اعتماد شهروندان به اخبار شبکۀ یک رابطۀ معنی داری وجود دارد . رگرسیون چند متغیری و
35 درصد از کلّ تغییرات واریانس میزان اعتماد به اخبار شبکۀ یک تلویزیون را تبیین / تحلیل مسیر نشان می دهد، متغیرهای مستقل 8
می کنند.

کلیدواژه‌ها