بررسی میزان بهرهمندی دانشجویان کارشناسی رشته ارتباطات اجتماعی شهر تهران از برنامه های شبکههای رادیویی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر شناخت میزان بهره مندی دانشجویان رشته ارتباطات اجتماعی شهر تهران از شبکه های رادیویی ایران
است. برای انجام این تحقیق در مراحل اولیه منابع موجود در رابطه با موضوع مطالعه و بررسی شده است، مهمترین نظریه هایی که در
این تحقیق آمده است نظریه های مخاطب شناسی است.چارچوب نظری تحقیق شامل نظریه استفاده و خشنودی و نظریه کارکرد رسانه
می شود. میزان بهره مندی از شبکه های رادیویی متغیر وابسته و میزان اوقات فراغت، زمان استفاده، مکان استفاده و میزان رضایت از
شبکه های رادیویی مهمترین متغیرهای مستقل تحقیقند.روش تحقیق پیمایش و تکنیک چمع آوری داده ها پرسشنامه است . جامعه
آماری در این تحقیق شامل 1294 دانشجوی کارشناسی رشته ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی و شرق است،
حجم نمونه نیز با توجه به فرمول کوکران 204 به دست آمده است و نمونه گیری به روش احتمالی طبقه بندی شده صورت گرفته
تجزیه و تحلیل شده اند. مهمترین نتایج تحقیق نشان می دهد که : SPSS است.و در آخر داده های به دست آمده از طریق نرم افزار
- بین دو متغیر میزان استفاده از رادیو و میزان رضایت از برنامه های آن همبستگی وجود دارد. با بالا رفتن میزان استفاده از رادیو، میزان
رضایت از برنامه های رادیو نیز بیشتر می شود و برعکس.
- بین میزان استفاده از رادیو و میزان اوقات فراغت همبستگی معناداری وجود ندارد.
- بین دو متغیر انواع استفاده از برنامه های رادیویی و میزان استفاده از رادیو تفاوت معناداری وجود ندارد.
- بین دو متغیر جنسیت و انواع استفاده از برنامه های رادیویی تفاوت معناداری وجود دارد.
- میان دو متغیر مکان گوش دادن به رادیو ومیزان استفاده از شبکه های رادیویی تفاوت معناداری وجود ندارد.
- میان دو متغیر زمان گوش دادن به رادیو ومیزان استفاده از شبکه های رادیویی تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها