بررسی نقاط ضعف تبلیغات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

رسانه های گروهی وسایلی هستندکه از طریق آنها، ارتباط جمعی امکان پذیر می شود. امروزه وسایل ارتباط جمعی از طریق انتقال
اطلاعات و مبادله افکار، نقش بسیار مهمی را در شکل دهی به افکار عمومی مردم جهان بازی می کنند. بر این اساس می توان گفت که
دنیای امروزی انسان ها، محصور در دنیای ارتباطات و اطلاعات شده که با ابزار و وسایل گوناگون اطلاعاتی و ارتباطی، ذهن
انسان ها را در راستای اهداف از پیش تعیین شده خود حرکت میدهند. امروز ما در عصر ارتباطات به سر می بریم. دورانی که مشخصه
بارز آن تلاش برای باورهای همگانی است. تبلیغ یکی از وسایل ارتباطی در دست بسیاری از دست اندرکاران صنعت رسانه می باشد
که می تواند تاثیر خوبی بر مخاطبان داشته باشد. تبلیغ و تبلیغات تبلیغ ریشه درزندگی اجتماعی انسانها دارد عملی است که در آن
فروشنده یا تولید کننده ای با انجام امری سعی می کند که خریدار بالقوه را از تولید این محصول آگاه کند.انجام این عمل با روش های
گوناگونی انجام می شود.

کلیدواژه‌ها