امکان سنجی پیاده سازی روابط عمومی الکترونیک دردانشگاه آزاد اسلامی(موردمطالعه: واحد تهران شرق- قیام دشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

امروزه در جوامع پیشرفته سازمان ها با استراتژی استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در قلمرو اهداف خود در حرکت
هستند. در این میان روابط عمومی در هر سازمان یکی از اساسی ترین و مهم ترین واحد سازمانی به منظور اطلاع رسانی و پل ارتباطی
قوی مابین کارکنان سازمان و محیط بیرونی سازمان نقش ایفا می کنند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی (پیمایشی) بوده و در آن
از طریق پرسشنامه های محقق ساخته که نخست روایی و پایایی آن تعیین گردیده، اطلاعات لازم از اعضای جامعه آماری گردآوری
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و اطلاعات در دو (spss) گردیده و با توجه به توصیفی بودن تحقیق، با استفاده از نرم افزارآماری
بخش ارایه گردیده اند. بخش نخست این اطلاعات مربوط به آمار توصیفی می باشد که در آن فراوانی و درصد جنسیت، وضعیت
تاهل، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، پست سازمانی، میزان آموزش ها و... مربوط به افراد مورد مطالعه در قالب جداول و اشکال به
تصویر کشیده شده و در بخش دوم دیدگاه های اعضای نمونه آماری در قالب جداول آماری ارایه شده است. در خاتمه به جمع بندی
اطلاعات حاصله از انجام تحقیق پرداخته و فرضیات هفتگانه تحقیق مطرح و نتایج نهایی راجع به آزمون هر یک از آن فرضیات مطرح
شده است. با توجه به نتایج تحقیق، فن آوری اطلاعات (اینترنت) نقش اساسی در توسعه سازمانی در حوزه ارتباطات درون سازمانی و
حوزه ارتباطات برون سازمانی، داشته و این سازمان ها به دلایل مختلف مدیریتی و سیاستگذاری از ظرفیت های کامل خود برای بهره
برداری از فن آوری اطلاعات بهره نمی برند. از طرفی نتایج حاصله از تحقیق نشان دهنده ی این مطلب می باشد که آموزش افراد در
دردانشگاه آزاد اسلامی ناکافی بوده و چنانچه این آموزش ها با شیوه های مناسب تری ارایه گردند نقش بیشتری در توسعه سازمانی
خواهند داشت. از سویی استفاده از فن آوری اطلاعات (اینترنت) موجب بالا رفتن بهره وری در دردانشگاه آزاد اسلامی شده و هرچه
میزان آموزش از نظر کمی و کیفی بیشتر باشد مقاومت در برابر رشد و توسعه در کارکنان نیز به همان نسبت کاهش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها