بررسی رابطه میان تماشای تبلیغات تلویزیون با میزان مصرف گرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی رفتار مصرفی مخاطبان، بعد از تماشای آگهی های تجاری تلویزیون می باشد و اینکه تا چه
میزان بینندگان این گونه تبلیغات، به خرید ترغیب می شوند. این تحقیق به روش پیمایشی صورت گرفته و ج ام ع ه آم اری ، خ ا نواره ای
ش ه ری تهران م ی باش ن د به ت ع داد 342 نم و نه . در ای ن ت ح ق ی ق س ع ی گ ردی ده با م راج ع ه ح ض وری از طری ق پ رس ش ن ام ه به ج م ع آوری اطلاع ات
پ رداخ ته شود .طرح تحقیق به بررسی نقش و تاثیر آگهی های تجاری تلویزیون در مصرف گرایی بینندگان
می پردازد.
با توجه به یافته های حاصل از پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آماری، نتایج حاصل گردید . نتایج نشانگر آنست که آشنابودن با نام
محصول به طور نسبی بر خرید آن محصول موثر است و پخش تبلیغات بازرگانی از تلویزیون، بر جستجوی محصول مورد نظر در
هنگام خرید به طور نسبی تاثیرگذار است. بیشترین نسبت مخاطبان زمان پخش آگهی، موسیقی موجود در آگهی ها و وجود طنز در
فیلم های تبلیغاتی را بیشترین عامل جلب توجه می دانند.

کلیدواژه‌ها