بررسی سازوکارهای ارتباطی پست مدرن در فیلم آلزایمر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

این مقاله با هدف بررسی ساز و کارهای ارتباطی پست مدرن در فیلم آلزایمر انجام شده است. در بخش نظری آن، نظریه
های پست مدرنیسم از جمله میشل فوکو، لیوتار، ژاک دریدا، ژان بودریار، فردریک جمیسون و... مورد مطالعه واقع شده
است و مفاهیم و مضامین اصلی سینمای پست مدرن از آنها استخراج شده است. روش این تحقیق تحلیل محتوای کمی و
کیفی می باشد. واحد تحلیل در این تحقیق، صحنه های فیلم مشتمل بر 64 صحنه می باشد و روش نمونه گیری در آن به
شده است و در قالب جداول توصیفی SPSS صورت کل شماری است. در پایان، داده های به دست آمده وارد نرم افزار
انجام شده است. سپس با توجه به نتایج به دست آمده، میزان به کارگیری مضامین پست مدرن در این فیلم مورد تحلیل واقع
شده است.
طبق نتایج به دست آمده از این تحقیق، از بارزترین ویژگی های این فیلم که آن را به سینمای پست مدرن نزدیک می کند،
بی پاسخ ماندن کشمکش های ذهنی مخاطب، معمولی جلوه دادن شخصیت ها، در هم شکستن فراروایت ها، درک
متفاوت از عشق، نشان دادن مفاهیمی چون عشق و نفرت در قالب تصاویر، آشفتگی معنا، امکان برداشت های متفاوت
مخاطبان از صحنه ای واحد، سکوت معنادار نقش ها و جستجوی وجود با کنار زدن حجاب موجودیت می باشد.

کلیدواژه‌ها