شفافیت اطلاعاتی، کارویژة اصلی رسانه های جمعی در برابرافکارعمومی (باتاکیدبرهدفمندی یارانه ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده مسئول مکاتبات

چکیده

یکی از مهمترین کارویژه های رسانه ها در جوامع مردمسالار شفافیت و پاسخگویی است.شفافیت مستلزم عینیت و عدم پنهانکاری و پاسخگویی به معنای به رسمیت شناختن حق دسترسی شهروندان به اطلاعات و آگاهی یافتن در مورد نحوة ایفای تکالیف نمایندگی
اجزای حکومت و پذیرش حق نظارت آنان بر نهادها و سازمانهای حکومتی است. در ارتباط میان رسانه و افکارعمومی، در حالتی
رسانه دست بالا را دارد و در جایی و حالتی افکارعمومی. در جایی که افکارعمومی انفعالی مطلق، عمل می کند ، هیچ وقت نمی تواند
از محیط خود تصویر درستی پیدا کند؛ زیرا رسانه به شکل حرفه ای عمل می کند، به همین دلیل این نقش مدام دست به دست می شود،
گاهی افکارعمومی حرف اول را می زند و گاهی رسانه. دیگرآنکه دراین پژوهش نگرش پذیرش گرا به ، شفافیت اطلاعات منابع
اطلاعاتی، بیشترمعتقداست تانگرش انتقادگرا ؛ارسال صریح اخبار ازسوی رسانه ها با نتیجه گیری رسانه همراه است یعنی پیامدهای
مثبت طرح بیشترمنعکس می شودودرنتیجه نگرش نیزبیشترهمسازگراوپذیرشگرا خواهدشد. اما چنانچه شفافیت درهیچکدام ازرسانه ها
ازسوی افکارعمومی دیده نشود نگرشها منتقدانه خواهد شد که رسانه دراین مرحله نتیجه گیری رادراختیارافکارعمومی می گذارد
وخود ازنتیجه گیری سرباز می زند.

کلیدواژه‌ها