بررسی میزان و عوامل اعتماد شهروندان جوان تهران به تلویزیون بی بی سی فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

اعتماد مخاطب به رسانه محصول ارائه اخبار و اطلاعات درست با منابع مشخص، عدم سوگیری، سرعت انتشار اخبار، همگامی رسانه
باتکنولوژی های روز و دیگر عوامل مرتبط با خبررسانی است. تهیه خبر و خبر رسانی از رسالت های اصلی وسایل ارتباط جمعی
است.لذا این وسایل تلاش دارند تا نیاز های خبری مخاطبان خود را تامین نمایند. علی رغم رشد وتوسعه وسایل ارتباط جمعی در دهه
کنونی،تلویزیون به دلیل همراه داشتن ویژگی صوت وتصویر به صورت همزمان و امکان پخش مستقیم و وسیع ، همچنان یکی از
موثرترین و شاید با نفوذترین وسایل به حساب می آید . (بیریوکف ، 1372 ، ص 208 ) شبکه های تلویزیونی به منظور بقا و حفظ
مخاطبان خود مجبور به کسب آخرین و تازه ترین خبرهای جهان هستند تا آن را به شیوه های نو و متفاوت از دیگر رسانه ها به بینندگان
خود ارائه دهند. در این راستا شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی انتشار اخبار را در رأس فعالیت های خود قرار داده و تلاش دارد
نیازهای خبری مخاطبان خود را در سریع ترین زمان تأمین کند.
این تحقیق با استفاده از نظریه مسئولیت اجتماعی به بررسی میزان و عوامل اعتماد شهروندان جوان تهران به اخبار تلویزیون بی بی سی
فارسی پرداخته است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و با ابزار پرسش نامه انجام شده است. جمعیت نمونه شامل 401 نفر ا ز
جوانان 18 تا 35 سال شهر تهران بوده است.شیوه نمونه گیری به روش تصادفی انجام گرفت. نتایج نشان می دهد در میان شبکه های
مورد بررسی، شبکه بی بی سی از درصد بیننده بیشتری برخوردار است. همچنین نتایج نشان می دهد که سرعت پخش خبر، بیان درست
واقعیت ها و پاسخگویی به نیازهای خبری از جمله عملکردهای بی بی سی فارسی است که از سوی جوانان درحد خوب و خیلی خوب
نسبت به سایر شبکه ها ارزیابی شده است. تقریباً بیش از نیمی از جوانان عملکرد بی بی سی را نسبت به بی طرفی در اخبار، سانسور
نکردن خبرها و عدم پخش اخبار متناقض و ارائه تحلیل های درست درحد خوب و خیلی خوب ارزیابی کرده اند . جوانان از لحاظ
اولویت دسترسی به منابع خبری و کسب اطلاعات و اخبار ابتدا شبکه بی بی سی فارسی و در مرتبه های بعد شبکه خبر، صدای آمریکا و
شبکه من و تو را انتخاب کرده اند و این نشانگر آن است که میزان اعتماد جوانان به اخبار بی بی سی فارسی نسبت به دیگر شبکه های
مورد بررسی بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها