مقایسه چالشها و فرصتهای شغلی زنان روزنامهنگار با زنان غیر روزنامهنگار در حوزه ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

هدف از انجام این تحقیق مقایسه چالشها و فرصتهای شغلی زنان روزنامهنگار با زنان غیرروزنامهنگار در حوزه ارتباطات
است. مهمترین متغیر های بررسی شده مهمترین نظریهها در این تحقیق شامل نظریههای جامعه اطلاعاتی، نظریه شکاف آگاهی و نظریه
رضایت شغلی می شود. از متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق می توان از رضایت شغلی، امنیت شغلی، ارتقا شغلی، دسترسی به
اطلاعات و اینترنت، همچنین حقوق و مزایای شغلی نام برد. این تحقیق با روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه صورت گرفته است.
جامعه آماری در این تحقیق زنان روزنامهنگار و غیر روزنامهنگار در حوزه ارتباطات شهر تهران هستند و حجم نمونه برابر با 138 نفر
می باشد که نیمی روزنامهنگار و نیم دیگر غیر روزنامهنگارند. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر نمونه گیری غیراحتمالی سهمیه ای
انجام شده است. مهمترین نتایج تحقیق حاکی از آن است که: SPSS می باشد و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار
- دسترسی به اطلاعات و اینترنت برای زنان روزنامهنگار و غیر روزنامهنگار تقریبا یکسان است.
- رضایت شغلی زنان غیر روزنامهنگار از زنان روزنامهنگاران بیشتر است.
- زنان غیر روزنامهنگار بیشتر از زنان روزنامهنگار، از مزایای شغلی خود رضایت دارند.
- زنان غیر روزنامهنگار از زنان روزنامهنگار رضایت بیشتری از حقوق خود دارند.
- زنان غیرروزنامهنگار بیشتر از زنان روزنامهنگار، امکان ارتقای شغلی بیشتری دارند.
- بین امنیت شغلی زنان روزنامهنگار با زنان غیرروزنامهنگار تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها