بررسی واقعیت های فرهنگی تاجیکستان در مطبوعات ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

از آن جا که رسانه ها منعکس کننده آراواطّلاعات فرهنگی و دانستنیهای گوناگون از هر جامعه می باشند، با بررسی وارزیابی محتوای
آنها می توان به عناصر فرهنگی واجتماعی و شرایط تعامل فرهنگی بین جوامع پی برد.آن چه که به حفظ هویت فرهنگی، حفظ مرزها،
اقتدار ملّی، نیروی انسانی کارآمد و درآمد اقتصادی کمک کند تعامل میان کشورهای در حال رشد و توسعه، به خصوص تعامل
کشورهای همجوار در یک منطقه یا ناحیه جغرافیایی است.در این پژوهش با استفا ده از روش تحلیل محتوای،رویکرد این تحقیق از
نوع استنباطی وازدو تکنیک مقوله ای وارزیابی استفاده شد. واحد تحلیل در این پژوهش واحد خبر یا پیام خواهد بود.جامعه آماری در
این پژوهش روزنامه های ج.ا.ا هستند.نتایج بدست آمده نشان می دهدکه میان مقولات قابل توجه در زمینه فرهنگ ومحتوی مطالب و
جهت گیری در ارائه مطالب و روزنامه ومجلات رابطه وجود داردو محتوی با تاکید بر مناسبات وسبک ا رائه مطالب وروزنامه
ومجلات رابطه معنا داری وجود دارد.
1

کلیدواژه‌ها