بررسی نقش رسانه ملی در کنترل بحران آب تهران در سال 1380

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

هدف پژوهش: هدف از این پژوهش بررسی نقش رسانه ملی در کنترل بحران آب تهران در سال 1380 می باشد، شرکت آب و فاضلاب
استان تهران در سال 80 با بحران آب مواجه شد که مهمترین عوامل آن عبارتند از: پدیده خشکسالی های پی در پی، رشد بی رویه جمعیت،
افزایش بی رویه مصرف آب و به ویژه عدم توازن و تعادل بین منابع و مصارف که با مدیریت جامع، برنامه ریزی اصولی و از همه مهمتر
همکاری، هماهنگی و همسویی با رسانه ها به خصوص رسانه ملی توانست با اطلاع رسانی به موقع به مخاطبان، تاثیر زیادی بر افکار عمومی
بگذارد وآنها را با برنامه های خود همسو و همراه کند.
پیشینه پژوهش: رسانه های جمعی نقش حیاتی در زندگی افراد جامعه دارند. کارکردهای وسایل ارتباط جمعی و الگوهای رفتاری آنان به
طور کل بر اساس نیازهای جامعه تعیین می شود. لذا وسایل ارتباط جمعی با موقعیت و پایگاه خاصی که در جامعه دارند درصدد پاسخگویی
انتظارات و نیازهای مخاطبان می باشند.
گفتنی است در زمینه بحران، پژوهش هایی انجام شده است که در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم:
''بحران آب چالش بزرگ خاورمیانه در قرن 21 "؛ این تحقیق توسط آقای مصطفی نوری گهر دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
مرکزی انجام شده است.این پژوهش به بررسی بحران آب به عنوان چالش بزرگ خاورمیانه در قرن 21 پرداخته است که به روش کتابخانه
ای انجام شده است.
"بحران آب در خاورمیانه با تاکید بر آبهای ایران " ؛این تحقیق توسط خانم ثریا دژبان خان ،دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی است . هدف پژوهش شناسایی ریشه بحران آب در منطقه و تاثیر حرکات منطقه ای در مورد آب به منظور
رفع بحران و ارائه چاره جویی برای همکاری منطقه ای است که به روش کتابخانه ای انجام شده است. با توجه به موارد بالا
تاکنون در این زمینه پژوهشی انجام نشده است که نویسنده در این پژوهش نقش رسانه ملی را در کنترل بحران آب تهران در
سال 80 مورد بررسی قرار داده است.
روش پژوهش: روش تحقیق در این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی و از نظر روش اجرا
همبستگی است که برای جمع آوری اطلاعات پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است.
جامعه آماری: در این پژوهش کلیه مهندسین، متخصصین و کارشناسان شرکت آب و فاضلاب استان تهران هستند، که کار آماری بر
روی پرسشنامه ها هم در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است.
یافته ها: با استفاده از آزمون پیرسون مشخص شد که چهار شاخصه متغیر مستقل ( رسانه ملی ) با کنترل بحران آب تهران رابطه معناداری
وجود دارد. یعنی از مجموع چهار فرضیه که سنجش وجود رابطه بین میزگرد مطبوعاتی، کنفرانس خبری، تهیه خبر و گزارش، زیرنویس
کردن برنامه ها است با کنترل بحران آب تهران تایید شده است.

کلیدواژه‌ها