نقش رسانه های جمعی در کنترل فساد اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

این مقاله به منظور بررسی نقش وتأثیر رسانه های جمعی در کنترل فساداداری در سازمانهای دولتی انجام شده است.رسانه های جمعی
در سه مؤلفه شفافیت،سرعت واستقلال در ارائه اخبار ،گزارش ها و....مورد توجه قرار گرفته است.روش پژوهش حاضر به طور غی ر
تجربی وتوصیفی-پیمایشی بوده و ابزار گرد آوری اطلاعات در پاسخ به سؤالات تحقیق ،پرسشنامه می باشد که میان دانشجویان
انجام spss کارشناسی ارشد مدیریت دولتی توزیع شده است.تحلیل اطلاعات با استفاده از روش های آمار استنباطی ،بوسیله نرم افزار
شده است.یافته های تحقیق نشان می دهد رسانه های جمعی می توانند نقش مهمی در کنترل فساد اداری داشته باشند.در خاتمه مقاله با
توجه به یافته های پژوهشی پیشنهاداتی در ارتباط باهرکدام ازمؤلفه بیان شده است.

کلیدواژه‌ها