بررسی میزان رعایت اصول صحیح خبرنویسی در بین چهار روزنامه پرشمار صبح تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

محقق در این پژوهش به بررسی میزان رعایت اصول صحیح خبرنویسی در بین چهار روزنامه پرشمار صبح تهران پرداخته است. هدف
اصلی این پژوهش بررسی میزان رعایت اصول صحیح خبرنویسی در بین روزنامههای کشور است که برای بررسی این هدف، هفت
فرضیه مطرح شده است. 96 شماره چهار روزنامه ایران، همشهری، مردمسالاری و آرمان روابط عمومی طی سال 1389 جامعه آماری
ما را تشکیل میدهد. روش نمونهگیری در این پژوهش به این ترتیب است که ابتدا 12 ماه سال را به چهار فصل تقسیم و بر اساس این
تقسیمبندی از فصل اول، ماه اول، هفته چهارم؛ از فصل دوم، ماه دوم، هفته دوم؛ از فصل سوم، ماه سوم، هفته سوم و از فصل چهارم،
ماه اول، هفته اول را انتخاب کردیم. تحلیل محتوا روش آماری این پژوهش و اجرای آن با شیوه پرسشنامه معکوس است. بر اساس
نتایج به دست آمده از فرضیهها همه آنها تایید شد. بنابراین بین نوع روزنامه و ماهیت خبر، ساختار خبری، جهتگیری مطلب، نشانگاه
مطلب، ارزشهای خبری، موضوع مطلب و اندازه تیترهای انتخابی رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با
وجود تلاشهای صورت گرفته در دو دهه اخیر برای آموزش روزنامهنگاران در کشور به نظر میرسد که این تلاشها تاثیری در
کیفیت کار روزنامهها از نظر رعایت اصول صحیح و حرفهای خبرنویسی نداشته و یا کم بوده است.

کلیدواژه‌ها