رسانه ای شدن سیاست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

بر اساس تعاریف ارائه شده توسط محققان، رسانه ای شدن سیاست، ورود ناخوانده روابط عمومی ها، متخصصان چرخش افکار و
جنجال سازان به فرآیند سیاسی است و آن را ضرورتی می دانند که در دموکراسی های لیبرال نقشی اساسی ایفا می کند تا
سیاستمداران بتوانند از این طریق رضایت تولید کنند و توده ها را هدایت و رهبری کنند. متخصصان ارتباطات اکنون به طور معمول
مورد مشورت قرار می گیرند تا راجع به آنچه که از نظر سیاسی امکانپذیر است یا به عبارتی تا چه حد می توان مردم را رهبری و
هدایت کرد، سیاستمداران را آگاه کنند. اگر متخصصان ارتباطات، به سیاستمداران اعلام کنند که نمی توانند موافقت، رضایت و یا
انفعال مردم را نسبت به یک سیاست مطرح شده بدست آورند، در اغلب موارد، آنان عقب نشینی می کنند. متخصصان چرخش افکار
و جنجال سازان در انجام برنامه های خود از تکنیکهای مختلفی استفاده می کنند و رسانه های را به طور موثری به کار می گیرند اما
گاهی نیز تلاشهایشان با شکست مواجه می شود. افشای عوامفریبی متخصصان چرخش افکار خسارات زیادی برای نظامهای لیبرال
دموکراسی به بار می آورد چرا که از مشروعیت نظام کاسته شده و باعث بدبینی و بی تفاوتی رای دهندگان می گردد.

کلیدواژه‌ها