لزوم ایجاد نظام اخلاق حرفه ای در تبلیغات بازرگانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

رعایت اصول اخلاق حرفه ای مبحثی است که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، این توجه حاکی از آن است که
ضرورت این پدیده در میان حرفه های مختلف احساس شده است. اما به نظر می رسد این ضرورت هنوز در صنعت تبلیغات احساس
نشده است و دست اندرکاران تبلیغات کشور به قوانین و مقرراتی که دیگر حرفه ها و صنایع در زمینه تبلیغات پرداخته اند و گرته
برداری هایی که از قوانین و مقررات سایر کشورها انجام شده است قانع هستند. حال آن که اصول اخلاقی در زمینه صنایع فرهنگی و
بخصوص تبلیغات که بر فرهنگ و اقتصاد جامعه تاثیر مستقیم دارد، باید بر اساس معیارهای اخلاقی و انسانی در ایران تدوین شود.
زمانی که صنعت تبلیغات دارای منشور اخلاق حرفه ای باشد صاحبان کالا و خدمات می توانند بیش از پیش کالا و خدمات خود را
معرفی کنند. همچنین سازندگان پیام های تبلیغاتی قادر خواهند بود ضمن حفظ منافع کارفرمایان خود منافع عموم جامعه را نیز پاس
دارند و در حفظ هویت فرهنگی جامعه تلاش کنند.
در این مقاله تلاش شده است ضرورت وجود اصول اخلاق حرفه ای مکتوب، منشور اخلاق حرفه ای و شاخص های مورد نظر برای
تدوین این منشور مورد بررسی قرار گیرد و شاخص های مورد توجه صاحبنظران و کارشناسان ، میزان پایبندی رسانه ها به آن، دیدگاه
افراد جامعه، ترویج اخلاق حرفه ای و دیگر مسائل مرتبط پرداخته شود. در اینجا این مهم مورد تاکید قرار می گیرد که اخلاق حرفه
ای در تبلیغات اخص است از مبحث اخلاق اطلاع رسانی که اولی به چگونگی به کارگیری اصول اخلاقی و تاثیر آن بر دانش، بینش و
روش رفتاری مخاطبان می پردازد و دومی مربوط می شود به مبحث استفاده یا عدم استفاده از اطلاعات که در پژوهش حاضر مبحث
اول مد نظر است.

کلیدواژه‌ها