بررسی شیوه های تبلیغات سیاسی در فضای مجازی از نظر دانشجویان ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

مقاله حاضر خلاصه پژوهش علمی با روش پیمایش بر روی نظرات دانشجویان ارتباطات در مورد تبلیغات سیاسی منتشر شده در سایت
های اینترنتی است. محقق ضمن توصیف و تحلیل داده های بدست آمده نتیجه می گیرد که تبلیغات اینترنتی نقش موثری در افزایش
شناخت کاربران دارند . همچنین تبلیغات اینترنتی سبب تغییر نگرش کاربران و تغییر رفتار آنان می شود.
محقق در این پژوهش توانسته است تا شیوه های تبلیغات اینترنتی را در رابطه با تبلیغات سیاسی نامزدهای انتخاباتی را بشناسد.

کلیدواژه‌ها