بررسی تأثیر رسانه بر سرمایه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده مسئول مکاتبات

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر رسانه بر سرمایه اجتماعی انجام شده است و سعی گردیده ، بعد اجتماعی
سرمایه اجتماعی در مؤلفه های اعتماد، روابط متقابل ، مشارکت، اخلاق و پاسخگویی اجتماعی مورد توجه قرار گیرد .
روش پژوهش توصیفی – پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات در پاسخ به سوالات پژوهش، پرسشنامه بوده که در میان
دانشجویان کارشناسی ارشد اجرا گردید، که به عنوان نمونه انتخاب شده بودند . تحلیل اطلاعات با استفاده از روش
انجام شده است . یافته های پژوهش نشان می دهد رابطه مستقیم بین رسانه با spss های آمار استنباطی بوسیله نرم افزار
سرمایه اجتماعی وجود دارد . در پایان با توجه به یافته های پژوهش در مؤلفه های مورد نظر پیشنهاد هایی ارائه گردیده
است.
1

کلیدواژه‌ها