تاثیر رسانه ای جنبش دانشجویی دهه 60 بر شکل گیری اجلاس انسان و محیط زیست استهکلم 1972

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

ترغیب و تشویق افکار عمومی در مخالفت یا موافقت با سیاست یا برنامه ای مهم ترین ابزار در یکی دو قرن گذشته در دست
سیاستمداران بوده است. افکار عمومی جهان نیز از پشتوانه های مهم حقوق محیط زیست است در واقع قدرت افکار عمومی
در جنبش ها جهت دفاع از محیط زیست متبلور می شود. آنچه اما در این میان مهم به نظر می آید حمایت رسانه ها از جنبش
های محیط زیستی است. در این مقاله کوشش شده است تا اهمیت تاثیر رسانه ای جنبش دانشجویی دهه 1960 بر شکل
گیری اجلاس انسان و محیط زیست 1972 استهکلم مورد توجه قرار گیرد نتایج این پژوهش نشان می دهد که گفتمان محیط
زیست و حقوق محیط زیست ناشی از وجود ساختار شکنی مدرینته بود که در شکل گیری و توسعه حقوق بین الملل محیط
زیست نقش بسزایی داشته است .

کلیدواژه‌ها