بررسی تاثیر خصوصیات ادراک شده ازتوصیه کننده تبلیغات افواهی (ارتباط گفتاری) بر انتخاب برند محصولات تکنولوژی ارتباطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

در این تحقیق سعی شده است که به بررسی تاثیر خصوصیات ادراک شده از توصیه کننده تبلیغات افواهی بر انتخاب برند محصولات
تکنولوژی ارتباطی،به طور خاص گوشی همراه بپردازد. در این بررسی از مدل ونگهیم و بایون استفاده شده تا تاثیر پیام توصیه کننده
شبیه، متخصص همراه با اعتبارمنبع پیام بر ادراک و رفتار مصرف کننده در انتخاب برند کالا (گوشی همراه) مورد بررسی قرار گیرد.
روش تحقیق تجربی (آزمایشی) و و ابزار سنجش، پرسشنامه ای بوده که بین افراد نمونه اجرا گردیده است . در تحلی ل اطلاعات از
روش آمارتوصیفی و استنباطی استفاده گردیده است.
یافته های تحقیق نشان میدهند که بین احساس شباهت، تخصص و اعتبار توصیه کننده و اثر درک شده از تبیغات افواهی رابطه وجود
دارد و رابطه بین اثر درک شده از توصیه کننده شبیه و انتخاب برند پیشنهادی نسبتا ضعیف و رابطه بین اثر درک شده از توصیه کننده
متخصص و انتخاب برند پیشنهادی متوسط و رابطه بین اثر درک شده از پیام توصیه کننده معتبر و انتخاب برند هم متوسط می باشد .
همچنین بر اساس یافته ها، با توجه به بالا بودن ریسک عملکردی و مالی خرید گوشی همراه نسبت به ریسک اجنماعی و روانشناسی،
تمایل به عمل کردن به پیشنهاد توصیه کننده متخصص و معتبر بیشتر از توصیه کننده شبیه است.

کلیدواژه‌ها