بررسی ضرورت آموزش سواد رسانه ای کودکان و نوجوانان از نگاه متخصصان آموزش و پرورش شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده مسئول مکاتبات

چکیده

امروز در عصری زندگی می کنیم که فضای پیرامون ما سرشار از اطلاعاتی است که به وسیله رسانه های مختلف تولید می شود ودرشرایط
اشباع رسانه ای قرارداریم، چنین فضایی نیازمند تعیین و تجویز یک رژیم مصرف رسانه ای است. برای دستیابی به این رژیم مصرفی نیازمند
آموزش رسانه ای به تمام مردم به خصوص کودکان و نوجوانان هستم. کودکان امروز ناچارند با مقتضیات جامعه اطلاعاتی زندگی کنند
ضروری است که از هم اکنون توانایی ها و قابلیت های لازم برای زندگی و کار درچنین جامعه ای در آنان ایجاد شود.
در این فرآیند نظام آموزش و پرورش از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا کودکان و نوجوانان از مهم ترین و در عین حال آسیب
پذیرترین اقشار جامعه هستند. آموزش و پرورش با شناخت روح زمانه و نیازهای نشأت گرفته از آن می تواند پاسخگوی تقاضای مبتنی بر
شرایط جدید باشد و خود را با آن منطبق کند لذا انجام اصلاحات اساسی در آموزش و پرورش بنا به تجربه سایر کشورها به عنوان زیربنای
توسعه در کشور ضرورت دارد نظام آموزش و پرورش می تواند با ایجاد و تقویت مهارت های رسانه ای در دانش آموزان آنها را به استفاده
موثر و مفید از مهارت های ارتباطی وا دارد.
در این پژوهش نظر متخصصان حوزه آموزش و پرورش در خصوص ضرورت آموزش سواد رسانه ای به کودکان و نوجوانان با اهدافی
چون ضرورت گنجاندن موضوع سواد رسانه ای درعناوین درسی مدارس، ضرورت تدوین محتوای آموزشی تکنولوژهای ارتباطی، دلایل
رشد نیافتن سواد رسانه ای کودکان و نوجوانان ونقش آموزش و پرورش در آموزش سواد رسانه ای کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار
گرفت که برای این منظور با انتخاب نمونه هایی از بین متخصصان این حوزه از روش پیمایشی با تکمیل پرسشنامه صورت گرفته است که
نتایج بدست آمده از تحقیق بدین شرح است که شناخت متخصصان آموزش و پرورش از رسانه ها و کارکرد آنها موجب درک بهتر آنها
ازموضوع سواد رسانه ای خواهد بود.
از دیگر نتایج این تحقیق این است که بین آموزش سواد رسانه ای و نبود آموزش آن در مدارس رابطه معنی داری وجود دارد یعنی نا
آشنایی کودکان و نوجوانان با مقوله سواد رسانه ای به این موضوع بر می گردد که هیچ گونه آموزشی در خصوص سواد رسانه ای درنظام
آموزش رسمی کشور وجود ندارد به همین دلیل کودکان و نوجوانان ما نمی توانند استفاده درست و درکی از اهداف پیدا و پنهان رسانه ها
داشته باشند.
ارتباط بین آموزش سواد رسانه ای و استفاده هدفمند کودکان و نوجوانان از رسانه ها از دیگر نتایج این تحقیق است همچنین در این پژوهش
مشخص شد که آموزش سواد رسانه ای نقش بسزایی در توسعه اجتماعی و مشارکت مدنی افراد جامعه خواهد داشت.
1

کلیدواژه‌ها