میزان تاثیر گذاری تبلیغات تجاری تلویزیون بر مصرف گرایی مخاطبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده مسئول مکاتبات

چکیده

نقش رسانه ها در سده معاصر، هر روز بیش از پیش بر جسته شده است. رسانه ها امروز به واسطه کشف و به
کارگیری تکنولوژیهای جدید ارتباطی تا عمق جوامع نفوذ کرده و از تأثیر به سزا و تعیین کننده ای در جهت
دهی افکار عمومی برخودار گشته اند.
مخاطبان از طریق رسانه ها زندگی خود را به شیوه ای که صاحبان قدرت اقتصادی در نظر دارند؛ مدیریت می
کنند. به این معنا که به آنها دیکته می شود چه بپوشند ،چه بخورند،چه تفریحی را انتخاب کنند و اینکه
خلاصه چگونه زندگی کنند.
جامعه امروز ایران، جامعه ای است که نیازهای ناشی از ضرورت توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را بر آن
تحمیل میکند. با توجه به تأثیر رسانه ها به ویژه تلویزیون بر مخاطبان و افزایش مصرف گرایی در جامعه و اهمیت
توسعه فرهنگ چشم به هم چشمی از سوی دیگر، بر آن شدیم تا تأثیرتبلیغات تجاری رسانه تلویزیون را بر میزان
مصرف گرایی مخاطبان مورد بررسی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها