بررسی وضعیت پویانمایی داخلی ایران از دید کارشناسان حوزه مؤسسات پویانمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر " بررسی وضعیت پویانمایی داخلی ایران از دید کارشناسان حوزه مؤسسات پویانمایی" میباشد. روش این
تحقیق پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه بودهاست. پس از پرشدن پرسشنامهها، جداول توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار
به دست آمده و تحلیل شدهاست. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان حوزه پویانمایی بوده است، که با توجه به فرمول spss
کوکران در نهایت حجم نمونه برابر با 306 نفر به دست آمدهاست. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی ساده بوده -
است.
چنین نتیجه می گیریم که بیشتر افراد در ساخت پویانمایی از روشهای تولید جدید و به روز علمی استفاده میکنند و در هنگام ساخت
پویانمایی از نیروی کار ماهر و متخصص بهره میگیرند. سود حاصل از ساخت پویانماییها برای آنها اهمیت دارد . بیشتر آن ها در
ساخت پویانماییهای کودکان و نوجوانان موفق بودهاند، زیرا از خواستههای مخاطبان خود آگاهی دارند. بیشتر افراد ترجیح می دهند
که ساختههایشان در تلویزیون ایران پخش شود. ملاک آنها در روایت و شخصیتپردازی برای ساخت پویانمایی اساطیر ایران است .
همچنین نوآوری ملاکی است که برای تولید آثار خود در نظر میگیرند.
از دیدگاه آنها بازار عرضه و تقاضای پویانمایی در ایران بر ساخت پویانمایی نقش دارد و کیفیت مناسب فیلمهای پویانمایی ، اکران
خوب و مناسب پویانمایی ها در سینما می تواند مخاطبان را به سمت این نوع آثار سینمایی جذب کند. ابزارهای جانبی (لباس، وسایل
بازی، جامدادی و...) الهام گرفته از پویانمایی های ساخته شده در ایران، چندان نتوانستهاست پویانماییها را پشتیبانی کند. جشنواره-
هایی که در مورد پویانمایی است، چندان حمایت نمی شوند.
بیشتر افراد اعتقاد دارند که بودن سینماهایی مخصوص پخش پویانمایی میتواند در رشد و تولید پویانمایی داخلی تأثیرگذار باشد و
پویانمایی با رشد کمی و کیفی می تواند وارد صنعت سینما، تلویزیون و سرگرم سازی ما شود . دلیل عدم موفقیت سریال های
پویانمایی ایران در جذب مخاطب، وابسته بودن به مراکز دولتی است و اگر مراکز تولید وابسته به نهاد خصوصی باشد، موفقتر است.

کلیدواژه‌ها