بررسی دیپلماسی رسانه ای ایران در افغانستان پس از سقوط طالبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول و عهده دار مکاتبات

چکیده

دیپلماسی رسانه ای از جمله مقولاتی است که در عصر ارتباطات توانسته است به عنوان یکی از ابزارهای تحقق قدرت نرم و تامین منافع
ملی کشور مد نظر قرار گیرد. در این راستا بهره گیری جمهوری اسلامی ایران از ابزار دیپلماسی رسانه ای به عنوان یک قدرت
منطقه ای از اهمیت بسزایی برخوردار است. در همین زمینه بررسی بهره گیری دیپلماسی رسانه ای ایران در افغانستان پس از سقوط
طالبان از ظرفیت های موجود از جمله موضوعاتی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد. مقاله حاضر چکیده ای از یک پژوهش
کاربردی در مورد دیپلماسی رسانه ای ایران در افغانستان پس از سقوط طالبان می باشد.
هدف این پژوهش بررسی موضوع موفقیت دیپلماسی رسانه ای به کار گرفته شده در افغانستان با توجه به مقولاتی نظیر ورود ایران به
بازار این کشور، تحقق اهداف و سیاست های ایران در افغانستان و برطرف کردن تهدیدات متوجه کشور از ناحیه افغانستان می باشد.
در این پژوهش هفت فرضیه تعریف شده که دو مورد از آنها رد و پنج مورد دیگر نیز به اثبات رسیده است. در این راستا این فرضیه ها
شامل، 1- به نظر می رسد ایران در جذب مخاطب افغان نسبت به سیاست های خود در افغانستان موفق بوده است و 2- به نظر می رسد
دستگاه دیپلماسی ایران از طریق دیپلماسی رسانه ای در جذب سرمایه گذاری ایرانیان در افغانستان موفق بوده است، رد شد.
همچنین پنج فرضیه اصلی شامل، 1- به نظر می رسد ایران از تکنیک های دیپلماسی رسانه ای مناسبی در افغانستان برخوردار نبوده است،
-2 به نظر می رسد دیپلماسی رسانه ای ایران نتوانسته است به خوبی از پتانسیل زبان مشترک در دفع تهدیدات از ناحیه این کشور به
خوبی استفاده کند، 3- به نظر می رسد دیپلماسی رسانه ای ایران در روی کار آمدن و انتخاب افراد همسو با سیاست های خارجی ایران
و افغانستان موفق نبوده است، 4- به نظر می رسد دیپلماسی رسانه ای ایران در جلب نظر رسانه های افغان برای انعکاس دیدگاه های
جمهوری اسلامی ایران موفق نبوده است و 5- به نظر می رسد دیپلماسی رسانه ای ایران در انعکاس اقدامات ایران در بازسازی افغانستان
موفق نبوده است، به اثبات رسید.
از بررسی داده های آماری در مجموع این نتیجه حاصل شد که جمهوری اسلامی ایران استراتژی مناسب و درستی در خصوص
دیپلماسی رسانه ای خود در افغانستان به کار نگرفته است. که این مساله سبب شده نتوان از ظرفیت های موجود در این بخش برای تامین
منافع ملی کشور بهره گرفت.این مساله در بحث تحقق امنیت ملی نیز موثر واقع می شود چراکه؛ ایران همواره از جانب این همسایه
شرقی خود در معرض آسیب بوده و بعضا امنیت اش از این طریق در معرض چالش قرار گرفته است.
روش اجرا و جمع آوری اطلاعات و داده های پژوهش استفاده از پرسش نامه ای 20 سوالی بوده که به 50 تن از کارشناسان، دیپلمات ها
تحلیل شده است. SPSS و خبرنگاران حوزه افغانستان ارایه شد و پس از آن نتایج حاصل با بهره گیری از نرم افزار
در این مقاله بر اساس منابع و نتایج پژوهش حاصل، پیشنهادها و راهبردهایی برای ارتقا دیپلماسی رسانه ای ایران به ویژه در زمینه
افغانستان ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها